Rosen Unveils Multilingual Guides to Keep Nevadans Informed About COVID-19

LAS VEGAS, NV – Today, U.S. Senator Jacky Rosen (D-NV) launched her new multilingual guides in English, Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, and Thai to inform Nevadans about COVID-19 signs, symptoms, and preventative measures to help combat the virus. 
 
“During these difficult times I want to ensure that all Nevadans have access to the latest information about the coronavirus to keep themselves and their families safe,” said Senator Rosen. “Communicating important information in more than one language is critical, especially in a diverse state like Nevada. I will continue fighting to protect Nevada’s hardworking families as well as our nation’s most vulnerable during this difficult time.”
 
BACKGROUND: Last month, Senator Rosen sent a letter to Vice President Pence requesting information on what the Administration is doing to ensure that people with limited English are able to access updated information about the coronavirus.

###

Rosen Lanza Nuevos Guías Multilingües Para Informar a los Nevadenses sobre el COVID-19

LAS VEGAS, NV – Hoy, la Senadora Jacky Rosen (D-NV) lanzó sus nuevas guías multilingües en inglés, español, chino, tagalo, vietnamita y tailandés para informar a los nevadenses sobre los signos, síntomas y medidas para prevenir y ayudar a combatir el COVID-19.

“Durante estos tiempos difíciles, quiero asegurarme de que todos los nevadenses tengan acceso a la información más reciente sobre el coronavirus para proteger a sus familias”, dijo la Senadora Rosen. “Comunicar información relevante a la pandemia en más de un idioma es importante, especialmente en un estado diverso como Nevada. Continuaré luchando para proteger a las familias trabajadoras de Nevada y a los más vulnerables de nuestra nación durante este momento difícil”.

ANTECEDENTES: El mes pasado, la Senadora Rosen le envió una carta al vicepresidente Pence solicitando información sobre lo que está haciendo la Administración para garantizar que las personas con inglés limitado puedan acceder información actualizada sobre el coronavirus.

###

参议员罗森推出多语种指南,让内华达州居民了解
COVID-19

内华达州拉斯维加斯–今天,美国参议员罗森Jacky Rosen(D-NV)推出了新的多语言指南, 包括英语、西班牙语、中文、菲律宾语, 越南语和泰语,向内华达州居民介绍COVID-19的体征,症状和预防措施以帮助他们抗击病毒.
  
参议员罗森说:“在这些困难时期,我想确保所有内华达州居民都能获得有关冠状病毒的最新信息,以确保他们自己和家人的安全”。“用多种语言交流重要信息是至关重要的,尤其是在内华达州这样一个多元化的州。在这个困难时期,我将继续努力保护内华达州辛勤工作的家庭以及我们国家最脆弱的人而奋斗。
背景:本月早些时候,参议员罗森致函副总统彭斯,要求政府提供信息,要求了解政府正在做什么,以确保英语水平有限的人能够获得有关冠状病毒的最新信息。

###

Thượng Nghị Sỹ Rosen ban hành cẩm nang đa ngữ giúp cư dân Nevada về hiện trạng dịch COVID-19

Las Vegas, NV – Hôm nay, Thượng Nghị Sỹ Liên Bang Jacky Rosen (Dân Chủ-NV) phát hành cẩm nang đa ngữ hướng dẫn cư dân Nevada tìm hiểu về những triệu chứng của bệnh dịch COVID-19 và cách đối phó với loại vi khuẩn này với các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Hoa, Phi (Tagalog), Việt và Thái đễ 
 
Thượng Nghị Sỹ tuyên bố “Trong tình trạng khó khăn hiện tại, tôi muốn đảm bảo những thông tin cập nhật nhất cho cư dân Nevada về nạn dịch vi khuẩn Corona và làm thế nào để cho gia đình quý vị được an toàn,” Bà nói tiếp “Những thông tin quan trọng với nhiều ngôn ngữ rất cần thiết, nhất là với một tiểu bang đa dạng như tiểu bang Nevada. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để bảo vệ những gia đình làm việc chăm chỉ tại Nevada trong lúc quốc gia chúng ta đang đối phó với tình trạng khó khăn này.”
 
Tin bên trong: Đầu tháng qua, Thượng Ngị Sỹ Rosen gửi thư đến Phó Tổng Thống Pence yêu cầu ông cho biết hiện văn phòng ông có những biện pháp nào đễ giúp các công dân kém khả năng Anh Ngử có thể tìm hiểu các thông tin cập nhật về vi khuẩn Corona.

###

Rosen Naglunsad ng Gabay sa Iba’t Ibang Wika
Para sa Kaalaman ng Nevadans Tungkol sa COVID-19

LAS VEGAS, NV – Inilunsad ngayon ni U.S. Senator Jacky Rosen (D-NV) ang kanyang bagong mga gabay sa wikang Inggles, Kastila, Intsik, Tagalog, Vietnamese, at Thai para sa kaalaman ng mga taga-Nevada tungkol sa mga palatandaan, sintomas, at pamamaraan ng pag-iwas para malabanan ang COVID-19.

“Sa napapanahong hirap ngayon, nais kong matiyak na ang lahat ng taga-Nevada ay may paraan na malaman ang mga pinakahuling impormasyon tungkol sa coronavirus upang mapanatili nilang ligtas ang kanilang mga sarili pati na ang kanilang mga pamilya,” sabi ni Senator Rosen. “Ang pag-uugnay ng mga mahahalagang impormasyon sa higit sa isang wika ay kritikal, laluna sa isang estado na may iba’t ibang lahi tulad ng Nevada. Patuloy kong itataguyod ang proteksyon ng mga masisipag na pamilya ng Nevada pati na ng mga kababayan natin na may pinakamahinang panangga sa hirap na ating dinaranas sa kasalukuyan.”

BACKGROUND: Sa maagang bahagi ng buwang ito, nagpadala ng sulat si Senator Rosen kay Vice President Pence upang humiling ng impormasyon kung ano ang ginagawa ng Administrasyon para masiguro na ang mga taong limitado ang kaalaman sa wikang Inggles ay magkaroon ng paraan para malaman ang mga napapanahong impormasyon tungkol sa coronavirus.

###

วันนี้วุฒิสมาชิกสหรัฐ Jacky Rosen (D-NV) เปิดตัวประชาสัมพันธ์หลายภาษา ในภาษาอังกฤษ, สเปน, จีน, ตากาล็อก, เวียตนามและไทยเพื่อแจ้ง ประชาชนชาว ลาสเวกัส เกี่ยวกับสัญญาณอาการและมาตรการป้องกันเพื่อช่วยต่อต้านไวรัส

“ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ฉันต้องการรับรองว่า ประชาชนชาวลาสเวกัส ทุก คนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ โคโรน่าไวรัส เพื่อรักษาตัวเองและครอบครัว ให้ปลอดภัย” วุฒิสมาชิกโรเซนกล่าว “ การสื่อสารข้อมูลสำคัญในภาษามากกว่า หนึ่งภาษาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่มีความหลากหลายเช่นเนวาดา ฉันจะต่อสู้ต่อไปเพื่อปกป้องครอบครัวที่ทำงานหนักของเนวาดารวมถึงประเทศของ เราที่อ่อนแอที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”
 
ความเป็นมา: เดือนก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกโรเซ็นส่งจดหมายถึงรองประธานาธิบดี เพนซ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ฝ่ายบริหารกำลังทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มีภาษาอังกฤษ จำกัด สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับ โคโรน่าไวรัส ได้

###