Rosen Urges Nevadans to Participate and Get Counted in the 2020 Census

WASHINGTON, D.C. – Today, U.S. Senator Jacky Rosen (D-NV) released the following statement urging Nevadans to participate in the 2020 Census:

“The coronavirus pandemic, and its health impacts felt across our communities, underscore the importance of the 2020 Census and Nevada’s participation,” said Senator Rosen. “The Census determines the distribution of billions of dollars in federal funds for hospitals, schools, public services, and health-related programs for at least the next decade. It is pivotal that Nevadans take part and ensure its accuracy by getting counted. During this public health crisis, I want to make sure Nevadans know that they can participate remotely—online, over the phone, or by mail— in a safe and easy way.”

BACKGROUND: Nevadans can choose to complete the census online by visiting: www.2020census.gov.   

Recent data from NALEO and Telemundo indicates that response rates are low among some traditionally underrepresented communities. Senator Rosen’s office stands ready to work with Governor Steve Sisolak, Lieutenant Governor Kate Marshall, Census Bureau officials, and others to ensure that every Nevadan is counted and the diversity of the Silver State is fully reflected in the 2020 Census.

In March, Rosen sent a letter to the Director of the U.S. Census Bureau requesting the agency put a plan in place to ensure that the expanding coronavirus outbreak does not undermine the accuracy of the 2020 Census, and to protect the health of census takers.

###

 La Senadora Rosen invita a los nevadenses a participar y ser contados en el Censo del 2020

WASHINGTON, D.C. – Hoy, la Senadora Jacky Rosen (D-NV) hizo las siguientes declaraciones invitando a los nevadenses a participar en el Censo del 2020:

“Los efectos de la pandemia de coronavirus a nuestra salud y economía subrayan la importancia de la participación de los nevadenses en el Censo del 2020”, dijo la Senadora Rosen. “El Censo determina la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales para hospitales, escuelas, servicios públicos, y programas de salud para la próxima década. Es fundamental que los nevadenses participen y sean contados. Durante esta crisis de salud pública, es importante que los nevadenses sepan que pueden ser contados de manera remota – en el sitio web del censo, por teléfono, o por correo – de una manera segura y fácil”.

ANTECEDENTES: Los nevadenses pueden ser contados visitando el sitio web del censo: www.2020census.gov

Datos recientes de NALEO y Telemundo indican que las tasas de respuesta son bajas entre algunas comunidades tradicionalmente subrepresentadas. La oficina de la Senadora Rosen está lista para trabajar con el Gobernador Steve Sisolak, la Vicegobernadora Kate Marshall, los funcionarios de la Oficina del Censo, y otros para asegurar que cada nevadense sea contado y que la diversidad de Nevada se refleje plenamente en el Censo del 2020.

En marzo, Rosen le envió una carta al Director de la Oficina del Censo solicitando que la agencia estableciera un plan para garantizar que el brote de coronavirus no socavara la precisión del Censo del 2020, y un plan para proteger la salud de los trabajadores del censo. 

###

 罗森敦促内华达州人参与2020年人口普查

  华盛顿特区今天,美国参议员Jacky RosenD-NV)发表了以下声明,敦促内华达州人参与2020年人口普查。

 冠状病毒大流行及其对我们整个社区的健康影响,凸显了2020年人口普查和内华达州参与的重要性。参议员罗森说。  

「人口普查决定了至少在未来十年内用于医院、学校、公共服务和健康相关项目的数十亿美元联邦资金的分配。内华达州人参与并通过统计来确保其准确性是至关重要的。在这场公共卫生危机中,我想确保内华达州人知道他们可以通过远程在线、电话或邮件以安全和简单的方式参与。 

背景:内华达州人可以选择通过网页:www.2020census.gov,在线完成人口普查。   

NALEOTelemundo最近的数据显示,在一些传统的代表性不足的社区中,响应率很低。罗森参议员办公室随时准备与州长史蒂夫西索拉克、副州长凯特马歇尔、人口普查局官员和其他人士合作,以确保每个内华达人都被计算在内,并在2020年人口普查中充分反映内华达州的多样性。 

3,罗森致信美国人口普查局局长,要求该局制定计划,确保扩大的冠状病毒疫情不会影响2020年人口普查的准确性,并保护人口普查员的健康。 

 

###

 Rosen Urges Nevadans na Makilahok at Kumuha ng Bilangin sa 2020 Census

WASHINGTON, D.C. — Si U.S. Senator Jacky Rosen (D-NV) ay naglabas ngayon ng kanyang pahayag na naghihimok sa mga taga-Nevada na lumahok sa 2020 Census.

“Ang pandemyang coronavirus, at ang kanyang epekto sa kalusugan na naramdaman sa kabuuan ng mga komunidad, ay higit na nagpapatibay sa halaga ng 2020 Census at ng paglahok ng Nevada dito,” sabi ni Senadora Rosen. “Ang Census ang basehan ng pasiya sa pamamahagi ng bilyun-bilyong dolyar na pondong pederal para sa mga ospital, mga eskwelahan, mga serbisyong pampubliko, at mga programang pangkalusugan para sa susunod na dekada. Napakahalaga na ang mga taga-Nevada ay makibahagi at tiyakin din ang katumpakan nito sa pamamagitan ng pagsali sa bilang. Sa panahong ito ng krisis sa pampublikong kalusugan, nais kong matiyak na alam ng mga taga-Nevada na maaari silang makilahok sa ligtas at madaling pamamaraan kahit malayuan — sa online, sa telepono, o sa koreo.”

BACKGROUND: Ang mga taga-Nevada ay maaaring piliin na makumpleto ang census online sa:www.2020census.gov.    

Ang mga datos na kamakailan lamang hinango sa NALEO at Telemundo ay nagpapahiwatig na ang antas ng pagtugon ay mababa sa ilang mga ‘traditionally underrepresented’ na komunidad. Ang opisina ni Senadora Rosen ay handang makatrabaho sina Governor Steve Sisolak, Lieutenant Governor Kate Marshall, mga opisyales ng Census Bureau, at mga iba pa upang matiyak na ang bawa’t Nevadan ay mabilang at ang presensya ng iba’t ibang lahi sa Silver State ay ganap na masalamin ng 2020 Census.

Nuong Marso, si Rosen ay nagpadala ng liham sa Direktor ng U.S. Census Bureau na humihiling sa naturang ahensya na maglagay ng plano upang matiyak na ang patuloy na paglaganap ng coronavirus ay hindi makaaapekto sa kawastuan ng 2020 Census, at para mapangalagaan din ang kalusugan ng mga census takers.

###